Personenbelasting

Fiscus verstuurt formulieren voor bepalen van buitenlands ki

Indien u uw buitenlands(e) onroerend(e) goed(eren) reeds in een vorige aangifte in de personenbelasting heeft aangegeven, krijgt u in de loop van de maand juni een aangifteformulier van de fiscus om het buitenlandse kadastraal inkomen (ki) te bepalen. Wat moet u hierover weten?

Onroerend goed aangekocht vóór 2021

De fiscus zal het ki van uw buitenlands onroerend goed bepalen aan de hand van een vragenlijst die de Administratie Opmetingen en Waarderingen (voorheen kadaster genoemd) in juni verstuurt ( https://financien.belgium.be/sites/default/files/aangifteformulier-ki-buitenlands-onroerend-goed_nl_20210614.pdf ).

Wie ontvangt vóór eind juni zo’n formulier? Heeft u in uw aangifte in de personenbelasting van 2020 (inkomstenjaar 2019) het onroerend inkomen van uw buitenlands onroerend goed aangegeven, dan ontvangt u in principe vanaf 15 juni dat aangifteformulier. Als u uw eBox geactiveerd heeft, ontvangt u daarin het digitale formulier. Zo niet ontvangt u het via de post.

Wie ontvangt het formulier pas in oktober? Geeft u het onroerend inkomen van uw buitenlands onroerend goed voor de eerste keer aan in uw aangifte in de personenbelasting van 2021, dan ontvangt u pas in september/oktober het betreffende formulier via post of in uw eBox.

Tegen wanneer aangeven? U heeft tot 31 december 2021 om uw buitenlands(e) onroerend(e) goed(eren) aan te geven.

Let op! Elke houder van een zakelijk recht op een in het buitenland gelegen onroerend goed moet dat individueel aangeven. Bezit u dus samen met uw partner een appartement in Spanje, dan moet u beide een aangifte indienen.

Onroerend goed aangekocht NA 2021

Aangifteplicht. Wie vanaf 2021 een buitenlands onroerend goed verwerft, moet daarvan binnen de vier maanden aangifte doen. Indien u in de eerste helft van 2021 een buitenlands onroerend goed kocht en dat al gemeld heeft aan de fiscus, zal u ook weldra het formulier toegestuurd krijgen.

Tip. Wie een buitenlands onroerend goed verwierf tussen 01.01.2021 en 24.02.2021, heeft tijd tot 30.06.2021 om dat te melden.

Hoe uw aankoop aangeven? U kunt dat:

  • ofwel online via MyMinfin (‘Mijn woning’  ‘Mijn onroerende gegevens raadplegen’  ‘Een goed in het buitenland aangeven’).
  • ofwel door het ingevulde formulier te mailen naar foreigncad@minfin.fed.be of via de post op te sturen naar het volgende adres: FOD Financiën – AAPD – Cel buitenlands ki, Gaston Crommenlaan 6 bus 459, 9050 Ledeberg.

En na uw aangifte?

Vaststelling van het ki. Na ontvangst van uw aangifte(n) zal de fiscus voor elk buitenlands onroerend goed een ki vaststellen en u dat per aangetekende brief meedelen. Gaat u niet akkoord, dan kunt u binnen een termijn van twee maanden bezwaar indienen tegen het betekend ki (art. 499 WIB 92) .

Vanaf wanneer te gebruiken? Het nieuwe ki van uw buitenlands onroerend goed zal u voor het eerst moeten aangeven in de aangifte in de personenbelasting die u in 2022 moet indienen (inkomsten van 2021). Voor uw aangifte in de personenbelasting die u dit jaar moet indienen (voor uw inkomsten van 2020), verandert er dus niets.

Indien u reeds vóór 2021 in het bezit was van een buitenlands onroerend goed, zal de fiscus u een vragenlijst toesturen die u hun uiterlijk op 31.12.2021 ingevuld moet terugsturen. Aan de hand hiervan zal de fiscus het buitenlandse ki bepalen. Verwerft u vanaf 2021 een buitenlands onroerend goed, dan moet u daar binnen de vier maanden aangifte van doen. Het ‘nieuwe’ ki zal u pas vanaf 2022 moeten gebruiken.

Bron: Indicator Tips & Advies Nummer 21 – 30.06.2021